pühapäev, 27. veebruar 2022

Saamiq tutvas

Olõmiq viis tiidläst ja muido keeleinemist, kedä köüt ütte huvi võro keele vasta ni võro keele kõnõlõminõ.


Fastrõ Mariko om Võro Instituudi nimeuurja ni võro keele spetsiälist. Tä om uuŕnuq Lõuna-Eesti kotussõnimmi ja priinimmi, om käümä pandnuq võro keelepesäq, opanuq võro kiilt, kirotanuq ni toimõndanuq võrokeelitsit raamatit (sh eesti-võro sõnaraamatut). Tedä huvitasõq keele ütelt põlvõlt tõsõlõ edesiminegi küsümüseq.Jüvä Sullõv (tunnõt ka nimega Sulev Iva) om Tarto Ülikooli lõunõeesti keele ja kultuuri lektri ni Võro instituudi tiidrü. Tä oppas ülikoolin võro kiilt algkursusõst jaku- ja kõnõlõmiskursuisini ni muid lõunõeesti kiili ja naidõ aoluu ainit. Keeleuurmisõ poolõ päält om tä inämb köüdet võro keele helüoppusõ, sõnamuutmisõ, sõnavara ja keelekõrraldusõga. Päält tuu vidä tä iist võro keeleteknoloogia ja võrokiilse Vikipeediä edendämist, võtt sõnna võro keele ammõtligu tunnistamisõ ja ütiskunnan laemba pruukmisõ iist ni püüd muud muudu võro keele tarvitamist ja edendämist takast tougadaq.


Kala Urmas (Urmas Kalla) om Võro Instituudi keelespetsiälist, peri Räpinä kihlkunnast ja kõgõ tutvamb säältkandi keelega. Võro keele man tõmbas timmä nii üts ku tõõnõ asi: vanõmbaq sõnaq ja ütelüseq, harilikkõ sõnno tähendüserikkus, elävä kõnnõkeele huug... Tä om kokko säädnüq võro-eesti essütüssõnastu ni võro vannosõnno raamadu. Tä om olnuq ka üts eesti-võro sõnaraamadu tegijist. Hää luudusõtundminõ lupas täl ka luudusõtiidüsest uman keelen kõnõldaq.
 

Plado Helen om Tarto Ülikooli ja Võro Instituudi tiidrü. Tedä huvitasõq keele vari'iirümine, muutuminõ ja innekõkkõ grammatiga. Tä om uuŕnuq ka võro ja seto keeleoppusjuuni vari'iirümist. Lisäs huvitas timmä tuu, kellega, koh ja ku pall´o võro kiilt pruugitas. Päält uurmisõ om tä üteh muiõ Tarto Ülikooli inemiisiga käünüq kiilt kogomah nii Võro- ku ka Setomaal.


Saarõ Evar om Võro Instituudi nimeuurja, kiä om päämädselt uuŕnuq kotussõnimmi, aq viimädsel aol ka inemiisi ede- ja priinimmi ni tennüq tüüd arhiivilättidega. Tä om koŕanuq kotussõnimmi üle terve Vana-Võromaa ja Setomaa. Evarit huvitas keele aolugu ja nimekõrraldus.


Siiäq nakkamiq kirja pandma võro keele kottalõ tuud, midä olõmiq tähele pandnuq, huulidsa pääl nännüq vai midä olõmiq kas esiq vai ommaq tõsõq uuŕnuq. Mi kiroda sääntseh kiräviieh ja tuu piirkunna keeleh, mis kirotajalõ kõgõ parõmbahe passis.

Meile või saataq küsümiisi võro keele kotsilõ vai sis ka näütüses pilte tuu kotsilõ, kuimuudu om võro kiilt liina vai külä pääl nätäq: vorokeelest@gmail.com.