reede, 29. juuli 2022

Eläjänimeq ommaq tunnõduq joba tuust aost, ku eläjit pidämä naati

Kõgõ vanõmbaq eläjänimeq ilman ommaq teedäq Egiptusõst 4500 aastaga takast ja Kreetalt 3000 aastaga takast. Eesti ja Soomõ kõgõ vanõmbaq lehmänimeq ommaq vast 1000 aastakka vanaq. Kõgõ vanõmba ao eläjänimeq saavaq ollaq õnnõ väikulõ hulgalõ väikun majapidämisen annõduq nimeq. Lehmäkarju naati pidämä mi maal vast viil nii 19. aastagasaal. Kar´aeläjile (nt lambaq, kanaq vai tsiaq) üldidselt nimmi ei andaq, a mõni esieräline ja silmäjääjä või nime sõski saiaq. Ka mõtsaeläjäq ei saaq üldidselt nimme, a mõnikõrd või sõski ka tuud ette tullaq. Viil 100-200 aastakka tagasi es saaq nimme ütski kass, a täämbädsel aol om tuu pia haruldanõ asi.

Ku eläjit om majapidämisen veidü, om hää näile nimi andaq vällänägemise perrä. Näütüses musta karvaga elläi saa nimes Must, Musti, Mustu, Murik vai Mustik, punanõ lehm saa nimes Punik, Maaśo, Maarik vai Mooni. Pandas tähele ka muid eläjä välitsit märke, nt tähte otsa iin (Tähti, Tähik), juttõ sälä vai kihä pääl (Jutik), kirivüst (Kires, Karõs) jms. Vanõmbal aol peeti silmän ka eläjide sünnüaigu ja annõdi nimi tuu perrä, nt iispäävä sündünü lehm võisõ nimes saiaq Eesik, tõsõpäävä sündünü Tõõsik, kolmapäävä Kolmik, neläpäävä Neles, riidi Reed´o, puulpäävä Poolik, pühäpäävä Püühik, jõulõ aigu sündünü Jõulik, suvõl Suvik jne. Võromaal võidi lehmile nimmi lainadaq ka läti keelest, nt iispäävä sündünü lehm võisõ nimes saiaq Pirmala (läti keele sõna pirmdiena ’iispäiv’) perrä vai punanõ lehm Pruuńala pruuni värvi perrä.

Ku kari kasvi ja eläjit oll´ hulga, naati lehmile pandma naasõnimmi. Edimält, 19. aastagasaa edimädsel poolõl panti tuud väega pahas ja arvati śaksu kombõs. Täämbädsel aol om peris harilik, et suurõn eläjäfarmin ommaq naasõnimmiga lehmäq, nigu Aada, Bibi, Inger, Krissu, Maiga, Manni jpt. A kõgõ sakõmbaq ommaq säälgi iks vanamoodulidsõq vällänägemise perrä annõduq nimeq, nigu Mustik, Täpi, Mooni, Kirjak, Maasik jt.

Parhillaq peetäs koton hariligult kassi vai pinni. Täämbädse ao lemmikeläjäst om saanu joba ka tävveõiguslinõ pereliigõq ja timäle annõtas kõgõ üldidsembält ka inemisenimi. Om tähele pantu, et kõgõ populaarsõmbaq poissõ vai tütrikide nimeq saavaq ka pinne vai kassõ nimes, näütüses Robin. Pinitütrikke nimega Lotte lövvüs vast egän külän vai sõpruskonnan – ka kirändüse ja filmega köüdüst ei massaq eläjile nimeandmisõl alahinnadaq. Vanal aol võisõ kimmäs ollaq, et pini nimega Kaaro vai Muri oll´ egän külän. Nüüt peetäs hulga ka sordipinne, kinkal ommaq umaq reegliq, kuis näile nimmi andas. Sääne nimi om hariligult keerolinõ, a tuu tetäs pia suuperätses kutsmisnimes, nt ammõtligu nimega pinni Fuerza Real Leonardo naati kutsma Lonni. Kassõlõ andas iks viil inämbältjaolt tüüpiliidsi kassinimmi, nigu Miisu, Kiti, Nurru jt.

 

Fastrõ Mariko

 

Edesilugõmisõs kaeq Mariko Fastõri ja Hipp Saarõ artiklit „Eestlaste loomanimedest nimevikus ja tänapäeval“ – Oma Keel 1/2021, lk 17-25. https://www.emakeeleselts.ee/wp-content/uploads/2021/05/MarikoFaster_HippSaar_OK-2021_1.pdfSeo kass sai nime Triibu uma vällänägemise perrä, 
miä omgi üts eläjile nimepandmisõ päämäidsi põhimõttit.


 


esmaspäev, 11. juuli 2022

Hainatüü sõnavarra Urvastõ kihlkunnast, 1980-ndaq

Haina, midä niitäq, oll´ kolmõsugumast: nurmõhain, maahain ja niidühain. Nurmõhain tetti hariligult ärq inne jaanipäivä, maa- ja niidühain perän. Nurmõhain oll´ siimnest külvet, hariligult timmut vai timmut ja ristik segi. Maahainas kutsuti peenükeist lambahaina, miä kasvi säändse kotussõ pääl, midä olõ es kavva künnet.

Niidümassin võisõ olla traktori külen vai sõs hobõsõmassin traktori perän. Säändsel massinal olliq tsõõriq, tiissli, istõq ja vikat. Vikat oll´ katõ tähendüsega, suurõ vikadi seen käve tsika-tsaka tõnõ vikat, midä liigut´ tsõõrõ päält ringi aetav kurbli. Kurbli püürlemise tekk´ edesi-tagasi liikmisõs keps. Puust varrõga keps oll´ ainukõnõ kotus, miä perrä andsõ ja purus lätś, ku mõni kivi, raud vai puujuurik vikatilõ juussõ. Suurõ kivi vai kannu takan murdu purus massina puust tiissli. Niidümassina puust juppõ sai iks vahetaq.

Vikatil olliq kands, rida sarvi ja kaarilaud. Ku massinat tagasi lasti, pidi massina päält mahaq tulõma ja kaarilauda käega üllen hoitma. Muidu oll´ vikadi nõstminõ jalaheebliga, korõmbalõ nõstminõ käsiheebliga istmõ päält. Traktorimehele anti märku hõikmisõga.

Vähä kuiunu hain kääneti rihaga üles. Liikma pidi perikarva, sõs olliq käänetävä kõrrõq tõisi all ja kaar´ juussõ ludinal. Hõrrõmb hain lasti küländ kuivas saiaq ja tõmmati üles suurõrihaga. Ristikaari , mitte perikaari, et rull´ma es nakanuq. Suurriha käve niisamatõ traktori taadõ. Tuu pääl võisõ ka inemine ollaq, a sai ka nii, et traktori päält panti nüür automaadi pedaali manuq ja nöörist tõmmatõn habasiva suurõriha tsõõriq kõvõridõ pidimidõga riha üles. Tuu lei sõs plaksuga vasta istõt ja rihatäüs sattõ. Suurõrihaga sai haina ka rõugu manuq tuvvaq.

Redelirõukõ inämb es pruugita, kõik rõuguq olliq kas kärbärõuguq vai lõuna puul lätiredeliq. Lätiretel´ om kolmõ nukaga retel´, tuu ei lasõq vihma sisse.

Kärbärõugu tegemises viidi hainakäruga mõtsa kärbäq, rooviq ja kang. Kangõga lüüdi maa sisse mulguq, kärbäq panti mulkõ sisse pistü, ütel pulgaq ütele poolõ, tõsõl tõsõlõ poolõ. Kärbäpulkõ pääle säeti rooviq, ruuvõ pääle ammutõdi viglaga puulkuiv hain. Ku mõnõl kärbäl oll´ mõni pulk puudu, tetti pikäst hainast köüdüs ja köüdeti ruuv tuuga kärbä külge. Rõukusäädmise man oll´ tähtsä har´a säädmine – tuu jaos hoiõti kõgõ likõmbaq viglatävveq – ja rõugu riibminõ. Häste tettü rõuk oll´ alt peenükene ja ku tuud kasvai kuu aigu ildamb vidämä naati, oll´ sitaslännü haina hulk väikene.

Hainu koduvidämises oll´ hainakäru. Väikumbat hainakärru võidi kutsu laavats, suurõmbat – valgõlaiv. Käru – vai sõs laiva – laavats vai platõ oll´ puust, ka talaq olliq puust ja noidõ otsõ seen olliq konksiq kuurma kablaga kinnitõmbamisõ jaos. Hainavidämise man oll´ tähtsä är otsustaq, kiä lätt kuurmat tegemä. Kuurmasäädjä sõs opaś viglamehi, kohe tulõ üles anda, kon om kuurma seen tsomp jne. Alt umakõrda opati, kostkottalt om kuurmasäädja kuurma liiga lajas vai üte poolõ pääle sõknu.

Hainaküünün saadõti latsõq kihi pääle sõkma. Kihiviir oll´ kah tähtsä, tuud pidi kõrraligult kasvatama, ku hainu vikluga üles anti. Mõnõn küünün olliq ekstra pikäq viglaq ülesandmisõs. Muidu oll´ päämine hainatüüriist vigõl iks kolmõharulinõ, nelläharulist sitavikla joht hainu manuq es võeta. Luudusliku kõvõrusõga viglahanna otsan oll´ puust props. Vigla päämine abiline – riha – oll´ 1980-ndil harva esitettü, puust pidimidega. Joba olli pruukmisõn plastmassist läti rihaq. Rihavarrõ pidi iks esiq tegemä ja silles höölitsämä.

Kõgõ tähtsämb osanik hainategemise man oll´ ilm. „Kuivaja tulõ,“ üteldi, ku musta pilve taivaviirde üles ai. Väikene tsopś tõnõkõrd es tähendägiq, päiv tull´ vällä, hain tahesi ja sai iks rõuku edesi pandaq. Ku suur vihm oll´ tulõman, prooviti hain ruttu vaalu riibu ja kämmu vai rukka pandaq. Kämm oll´ vähämb ku ruga, hariligult panti haina kämmu rihaga üsätäüsi kokku kandõn, rukka panti viglaga.

Ruga oll´ kõgõ vastikumb etapp hainategemise man. Rua tegemine, et tä ümbre es lännüq, oll´ umaette kunst. Kokkuvaonuidõ rukõ lahkminõ oll´ jäl rassõ. Edesi pidi tuud haina mitu kõrda rihaga läbi palama. Lõpus tull´ iks rõuku pandaq, selle et peris kuivas tuu hain es saaq ega saaq.


Pilt autori sõaväest kodu saadõtust kiräst 1989. a suvõl.


kolmapäev, 6. juuli 2022

Pido

Et suvi om pitõ aig, kiroda täämbä sõna pido käändmisest.

Ku eesti keeleh muutus sõnal pidu käändmise aigu tüvi peris kõvva (nim pidu, om peo, os pidu), sis võro keeleh sõna pido (Õdagu-Võromaal pidu) tüvi ei muutuq ütevõrra pall´o, aq nime- ja umakäänüs ommaq tävveste ütesamaq: nimekäänüs pido, umakäänüs pido, a osakäänüs om tsipa tõistmuudu: pito (Õdagu-Võromaal sis pidu : pidu : pitu). Ütsüse tõisih käänussih om sääne sama tüvi ku umakäänüsseh, nt pidol, pidoni, pidoga; tuu tähendäs, et määnestki *peo- vai *pio-vormi võro keeleh ei olõkiq olõmah.

Ka mitmusõ nimekäänüsseh om sama tüvi ku ütsüse umakäänüsseh (ja taa sõna man sis ka nimekäänüsseh): pidoq. Mitmusõ umakäänüs om tuuvasta sama tüvega ku ütsüse osakäänüs, aq et kuikimuudu piät jo olõma arvo saiaq, et tegemist om mitmusõga, sis om sõna lõpuh vabahelü tõnõ: pitõ (nt pitõ aig). Ja osakäänüsse vorm om taa sõna man säänesama ku umakäänüski: pitõ (naid pitõ unõhta-i ilmangi ärq). Tõisih käänussih seehkäänüssest pääle om sis jälkiq sama tüvi ku umakäänüsseh, nt pitõni om viil kavva aigu.

Kotussidõ pruugitas Võromaal ka a-mitmust, tuu tähendäs, et mitmusõ uma- ja osakäänüsse vorm või ollaq ka hoobis pita (nt naid pita jovva-i kiä ärq pitäq).

A kohe võrokõnõ lätt ja kost tä tulõ? No lätt pidolõ ja tulõ pidolt. Üldäs ka tagasõnaga, tuu tähendäs sis niimuudu: lätsi pido pääle ja tulli pido päält. Seehkäänüsse vormõ - nigu Toots sai kutsmisõ pidussõ vai parladsõ ao muudu pittu - võro keeleh ei pruugitaq.

Nii et ületulõva aastaga näemiq jälkinäq Umal Pidol!

Helen